26.03.2020


ANUNT   IMPORTANT

 

Incepand cu data de 24.03.2020 dosarele pentru urmatoarele prestatii si beneficii sociale se vor depune exclusiv prin posta, pe adresa D.A.S. Buzau, str. Al. Marghiloman nr. 29, sau electronic, la urmatoarele adrese de mail: alocatii@dasbz.ro, resurse@dasbz.ro, office@dasbz.ro:

 1. ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII;
 2. INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA LA 2 ANI/3 ANI;
 3. STIMULENT DE INSERTIE;
 4. INDEMNIZATIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP;
 5. INCADRARE ASISTENT PERSONAL PENTRU

PERSOANE CU HANDICAP.

Actele necesare intocmirii dosarelor se gasesc pe site-ul institutiei, www.dasbz.ro. Informatii suplimentare la telefon 0238710329.

Director executiv,


17.03.2020


COMUNICAT DE PRESA

În contextul actual al existenței virusului COVID-19, la nivelul D.A.S Buzău au fost luate următoarele măsuri principale:

 1. Programul de lucru cu publicul se va derula în intervalul orar 14.00-16.00 de luni până joi si vineri in intervalul orar 11.30-13.30 .
 2. Activitățile de lucru cu publicul se vor desfășura în ghișeul unic din strada Al. Marghiloman numărul 29 și doar pentru situații absolut necesare, care presupun contactarea directa.
 3. Pentru toate celelalte situații recomandăm utilizarea tuturor căilor de comunicare la distanță: telefon, fax, e-mail,  posta.
 4. Depunerea documentelor se va realiza EXCLUSIV prin e-mail și/sau servicii poștale, fax. Lista documentelor necesare și datele de contact sunt disponibile pe site-ul A.S. Buzău (office@dasbz.ro). În situația în care beneficiarii nu au posibilitatea de a comunica aceste documente prin e-mail, se pot adresa,la ghișeul unic din strada Al. Marghiloman numărul 29.
 5. Accesul vizitatorilor în cadrul serviciilor sociale care funcționează în regim de permanență din subordinea A.S Buzăueste INTERZIS.

PRINCIPALELE DATE DE CONTACT:

 1. DIRECTOR EXECUTIV – telefon/ fax 0238/710329, e-mail director@dasbz.ro;
 2. SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA PERSOANE ADULTE –telefon/ fax 0238/710329
 3. e-mail: social@dasbz.ro
 4. SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA FAMILIE SI COPIL –telefon/ fax 0238/710329, e-mail: alocatii@dasbz.ro;
 5. SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, ASISTENTI PERSONALI – telefon/ fax 0238/710329 e-mail: resurse@dasbz.ro  
 6. Direcția Asistență Socialăa municipiului Buzău înțelege și respectă nevoile dumneavoastră, pe care încercăm să le rezolvăm prin mijloacele de comunicare la distanță puse la dispoziție.
 7. Toate aceste măsuri sunt cu caracter temporar și au ca scop protecția beneficiarilor, a dumneavoastrăși a personalului.
 8. Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

            Actualizări și informații în timp real vor fi postate pe pagina oficială a instituției


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este instituție publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Scopul acestei instituții este de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, prsoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău îndeplinește, în pincipal, următoarele funcții:

 1. a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
 2. b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
 3. c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
 4. d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
 5. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
 6. f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 7. g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 8. h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.