Prestatiile sociale :

Prestatiile sociale in bani sau in natura sunt sustinute de masuri de redistributie financiara si cuprind: alocatiile familiale, ajutoarele sociale si speciale catre familii sau persoane, in functie de nevoile si veniturile acestora. Alocatiile familiale se acorda familiilor cu copii si au in vedere, in principal, nasterea, educatia si intretinerea copiilor.
Ajutoarele sociale sunt prestatii acordate in bani si in natura persoanelor sau familiilor ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime.
Persoanele cu deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale beneficiaza de ajutoare speciale.

Servicii oferite :

Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav:
Intocmirea si verificarea periodica a dosarelor sociale ale asistentilor personali pentru persoanele cu deficienta functionala grava in conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicata.
Acte necesare:

 • cerere;
 • angajament;
 • copia actelor de identitate (al asistentului personal si al bolnavului);ori, dupa caz, de pe certificatul de nastere, in cazul copilului cu handicap grav care nu a implinit varsta de 14 ani;
 • copii de pe actele de studii;
 • copii de pe actele de stare civila;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • certificatului de persoana cu handicap (copie si original);
 • adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana ce urmeaza sa fie incadrata ca asistent personal este apta pentru a ingriji o persoana cu handicap grav
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant;
 • copia deciziei de pensionare a persoanelor cu handicap grav.

Nota: Pentru fiecare caz in parte se efectueaza ancheta sociala si vizite periodice la domiciliu

Cantina de ajutor social:
Se intocmesc si verifica periodic dosarele beneficiarilor de masa la cantina de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii 208/1997.
Acte necesare:

 • cerere;
 • actele de identitate pentru toti membri familiei (copie si original);
 • acte doveditoare privind cuantumul lunar al veniturilor familiei;
 • adeverinta de elev pentru minorii care frecventeaza cursurile scolare;
 • certificate de stare materiala de la Directia Economica pentru toate persoanele majore din familie;
 • adeverinta de venit de la Administratia Financiara;
 • copii xerox acte medicale (certificat incadrare in grad de handicap)

Nota: Pentru fiecare caz in parte se efectueaza ancheta sociala, verificari periodice la domiciliu si actualizarea actelor de venit.

Alocatia de stat pentru minori:
Intocmirea dosarelor pentru alocatie de stat pentru minori. Se acorda lunar in cuantumuri care se indexeaza prin Hotarare de Guvern.

Acte necesare:

 • cerere;
 • buletinul de identitate al parintilor care completeaza cererea (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia ( copie si original );
 • livretul de familie (copie si original);
 • extras de cont cu evidentierea codului IBAN (pentru alocatiile virate in cont bancar);
 • formularele 401 si 411 pentru copiii nascuti in spatiul comunitar;
 • dosar cu sina.

Nota: Se plateste lunar prin mandat postal sau in cont curent personal transmis de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale.

Alocatia pentru sustinerea familiei

Intocmirea dosarelor pentru alocatie familiala complementara si alocatie monoparentala in conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010.

Se acorda lunar familiilor care au in intretinere copii.
Cuantumul alocatiei se stabileste in functie de numarul copiilor si se indexeaza periodic prin Hotarare de Guvern.

Acte necesare:

 • buletinele de identitate ale parintilor (copie);
 • certificatul de casatorie (copie);
 • certificatele de nastere ale copiilor (copie);
 • livretul de familie de la Starea Civila (copie si original);
 • adeverinta de elev pentru copii de varsta scolara din care sa rezulte frecventarea cursurilor si cuantumul bursei acordate;
 • cerificat de incadrare in grad de handicap (copie);
 • dovada eliberata de catre Serviciul de Evaluare Complexa pentru copiii cu handicap grav sau accentuat care nu pot fi inscrisi intr-o forma de invatamant;
 • hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei/plasament, de divort, incredintarea minor, stabilire domiciliu minor;
 • adeverinta de venit (de salariat cu salariul net, bonuri de masa in luna anterioara depunerii cererii, cupon de pensie, somaj, indemnizatie crestere copil)
 • adeverinta de venit de la Administratia Financiara;
 • certificat de atestare fiscala de la Directia Economica;
 • adeverinta de venit de la locul nasterii , pentru persoanele nascute in judetul Buzau;
 • extras de cont cu evidentierea codului IBAN (pentru alocatiile virate in cont bancar);
 • dosare cu sina (2 buc.)

Nota: Plata alocatiei pentru sustinerea familiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acesteia prevazute de lege.

Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an/2 ani sau stimulent de insertie

Intocmirea dosarelor pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani si a stimulentului lunar de insertie conform prevederilor O.U.G. 111/2010 .

Acte necesare:

 • cerere;
 • buletinele de identitate ale parintilor ( copie);
 • certificatele de nastere ale copiilor (copie);
 • certificatul de casatorie (copie si original ) si livretul de familie de la Starea Civila (copie si original);
 • copie xerox hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de plasament (dupa caz);
 • adeverinta tip eliberata de angajator (anexa 2 la H.G. 449/2016)
 • adeverinta sau decizia eliberata de angajator din care sa rezulte reluarea activitatii (pentru stimulentul lunar de insertie)
 • copie xerox de pe decizia sau cererea privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului;
 • dovada stagiului de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii, inclusiv luna nasterii copilului;
 • adeverinta medicala privind concediul de maternitate (dupa caz);
 • ancheta sociala pentru persoanele aflate in uniune consensuala, efectuate de catre Compartimentul de Autoritate Tutelara (dupa caz);
 • extras de cont cu evidentierea codului IBAN (pentru indemnizatiile/stimulentele virate in cont bancar);
 • dosar cu sina.

Intocmirea si verificarea periodica a dosarelor privind venitul minim garantat in conformitate cu prevederile Legii 416/2001

Cuantumul se stabileste ca diferenta dintre sumele prevazute mai sus si venitul net al familie.
Se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cat sunt indeplinite conditiile legale.

Acte necesare:

 • buletin de identitate (sot, sotie, copii), (original si copie);
 • actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator;
 • certificatele de nastere ale copiilor ( original si copie);
 • hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului;
 • adeverinta de elev sau student, eliberate recent, in care sa se mentioneze daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;
 • hotarare, judecatoreasca, actualizata, privind obligatia legala de intretinere (copie);
 • adeverinta de la Fortele de Munca pentru persoanele apte de munca;
 • talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completa;
 • adeverinte din care sa rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoanele incadrate in munca;
 • taloane sau adeverinte de pensie din ultima luna platita;
 • adeverinta eliberata de organul financiar teritorial din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberate cu cel mult doua saptamani inainte si de la Directia Economica a Primariei;
 • proces verbal de impunere si/sau Declaratie de impunere privind impozitul pe venitul agricol, conform Legii nr.34/1994 pentru anul curent;
 • adeverinta de la Asociatia de locatari din care sa rezulte persoanele care locuiesc la adresa respectiva;
 • adeverinta de la Casa Judeteana de Pensii din care sa rezulte daca persoanele solicitante beneficiaza sau nu de pensie;
 • adeverinta de la locul nasterii din care sa rezulte ca persoana care solicita ajutorul social are/nu are in proprietate teren agricol si cuantumul venitului agricol realizat de pe acest teren (pentru persoanele nascute in judetul Buzau),(persoanele nascute in alta localitate din tara vor prezenta declaratie notariala cu privire la cele aratate mai sus).
 • dosar cu sina.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 142 lei pentru o singura persoana;
 • 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • cate 37 lei pentru fiecare persoana care face parte din familie, in conditiile Legii nr.416/ 2001.

Nota: Pentru fiecare caz in parte se va efectua ancheta sociala, verificari periodice la domiciliu precum si actualizarea documentatiei prezentate la dosar.

Centrul de zi „Phoenix”

Activitati principale desfasurate in cadrul centrului de zi

Activitati educative:

      – formarea autonomiei personale individuale;

      – dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

      – activitati de grup;

      – activitati de creatie;

      – activitati de recreere si socializare;

      – activitati scolare / recuperare scolara

Servirea mesei

Activitati de orientare scolara si consiliere vocationala

Activitati de asistenta sociala.

Serviciile centrului de zi sun complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio – familial.