Asistenta si Protectie Sociala Familie si Copil

>Prestatii sociale oferite:
1. Acordarea Alocatiei de stat pentru copil;
2. Acordarea Alocatiei de stat pentru copil nascut in strainatate;
3. Acordarea indemnizatiei de concediu crestere copil de pana la 2 ani;
4. Acordarea indemnizatiei de concediu crestere copil incadradat intr-un grad de handicap(1-3 ani /2-3 ani);
5. Acordarea stimulentului de insertie;
6. Ancheta sociala a copilului pentru incadrare in grad de handicap;
7. Acordarea indemnizatiei de concediu crestere copil incadradat intr-un grad de handicap (3-7 ani);
8. Obligațiile legale ale persoanei în îngrijirea căreia se află copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate;

*Formularele se pot descărca, completa și transmite împreună cu documentele corespunzătoare pe adresa de email a instituției: alocatii@dasbz.ro
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS BUZAU, Piata Daciei nr. 1, sau la numerele de telefon 0786.152.755 si 0238.710.329.

> 1. Alocatia de stat pentru copil:

Conditii de acordare:

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv al agentiilor judetene de prestatii sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este :

– 718 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani
– 291 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani
– 718 de lei pentru copii cu vârsta intre 3 si 18 ani incadrati intr-un grad de handicap

Acte necesare:

 • cerere tip;
 • buletinul de identitate al ambilor parinti;
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia ;
 • certificat de casatorie (dupa caz);
 • extras de cont cu evidentierea codului IBAN (pentru alocatiile virate in cont bancar);
 • hotărârea judecătorească de divort/ de incredinţare în vederea adopţiei/ de încuviinţare a adopţiei/ de plasament (după caz);

Nota: Se plateste lunar prin mandat postal sau in cont curent personal transmis de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale.

2. Acordarea Alocatiei de stat pentru copil nascut in strainatate (intocmirea Formularului European E411 ):
Acte necesare:

 • cerere tip;
 • buletinul de identitate al ambilor parinti;
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia ;
 • certificat de casatorie (dupa caz);
 • hotărârea judecătorească de divort/ de incredinţare în vederea adopţiei/ de încuviinţare a adopţiei/ de plasament (după caz);
 • extras de cont cu evidentierea codului IBAN (pentru alocatiile virate in cont bancar);
 • acte privind șederea /rezidența în statul membru U.E;
 • număr personal de identificare din statul membru U.E (pentru toți membrii care dețin).

Nota: Se plateste lunar prin mandat postal sau in cont curent personal transmis de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale.

3. Acordarea indemnizatiei de concediu crestere copil de pana la 2 ani:

Conditii de acordare:
Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Dacă ambii părinţi îndeplinesc cerinţele de acordare a concediului pentru creşterea copilului acesta se acordă astfel încât:
a) cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept;
b) în situaţia în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului pentru cel puţin 2 luni, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

Acte necesare:

 • Cerere tip (Anexa 1);
 • Adeverinta tip (anexa 2) completata de angajator (fiecare dintre angajatori, daca
  sunt mai multi)
  ;
 • Cererea, aprobata, pentru acordarea concediului (cu precizarea termenului de 1 sau 2 ani) / decizia de suspendare contractului de munca;
 • Adeverinta de la celălalt părinte sau dovada că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere copil;
 • Certificat nastere copil;
 • Certificate nastere ceilalti copii;
 • Buletine parinti;
 • Certificat casatorie;
 • Extras cont / IBAN ;
 • Alte documente, dupa caz, in vederea dovedirii indeplinirii conditiilor legale privind acordarea indemnizatiei;
 • Certificat fiscal privind datoriile la bugetul local – ambii parinti.

Documente suplimentare pentru PFA:

 • Decizie de impunere estimata / finala
 • Certficat fiscal
 • Adeverinta ANAF privind veniturile realizate
 • Dovada privind suspendarea activitatii

Acte necesare acordare indemnizatie crestere copil pentru eleve/studente:

 • BI/CI parinţi
 • C.N. nou-născut
 • C.N./ C.I. ceilalţi copii (după caz)
 • Certificatul de Căsătorie (după caz)
 • Livretul de familie actualizat (după caz)
 • Hotărârea judecătorească de incredinţare în vederea adopţiei, de încuviinţare a adopţiei, de plasament (după caz)
 • Declaraţie notarială privind perioada pentru care se solicită concediul pentru creşterea copilului
 • Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia;
 • Adeverinta absolvire studii sau diploma de absolvire
 • Adeverinţă medicală pentru persoanele care nu au dreptul la concediul de maternitate (după caz)
 • Formularul vizat de bancă / extras de cont vizat de bancă care să evidenţieze codul IBAN (după caz)

4. Acordarea indemnizatiei de concediu crestere copil incadrat intr-un grad de handicap 0-3 ani sau 2-3 ani:

Conditii de acordare :
În situaţia în care copilul/copiii este/sunt încadrat/ încadraţi în grad de handicap, pentru acesta/aceştia concediul şi indemnizaţia se acordă până la împlinirea de către copil/copii a vârstei de 3 ani, astfel:
a) în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare, dacă cererea de prelungire este depusă înainte de încetarea dreptului anterior;
b) în cazul în care încadrarea în grad de handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou concediu şi a unei noi indemnizaţii de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data încadrării;
c) prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii în cazul în care au fost depăşite termenele prevăzute la lit. a) şi b).

Acte necesare:

 • Cerere tip (Anexa 1);
 • Adeverinta tip (anexa 2) completata de angajator (fiecare dintre angajatori, daca
  sunt mai multi)
  ;
 • Cererea, aprobata, pentru acordarea concediului (cu precizarea termenului de 1 sau 2 ani) / decizia de suspendare contractului de munca;
 • Adeverinta de la celălalt părinte sau dovada că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere copil;
 • Stagiul de cotizare (Casa de Pensii)
 • Certificat nastere copil;
 • Certificate nastere ceilalti copii;
 • Buletine parinti;
 • Certificat casatorie;
 • Extras cont / IBAN ;
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap;
 • Hotărâre încadrare grad de handicap;

5. Acordarea stimulentului de insertie:

Conditii de acordare :

(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

Nota: Parintele care a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului trebuie să se prezinte în termen de 15 zile calendaristice de la data reluării activităţii la sediul institutiei cu actele necesare .

Acte necesare:

6. Ancheta sociala a copilului pentru incadrare in grad de handicap:

Acte necesare:

 • actul de identitate a copilului (Certificat de naștere/carte de identitate);
 • actul de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • documentul prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/ hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • certificatul medical tip A 5 de la medicul de specialitate ( diagnosticul medical, cod boală, perioadă valabilitate);
 • documentele medicale adiționale la certificatul medical de tip A 5;
 • fișă de evaluare psihologică ( unde este solicitată de către DGASPC-SECC);
 • fișă psihopedagogică;
 • certificatului de orientare școlară în vigoare;
 • alte documente relevante ;

7.Acordarea indemnizatiei de concediu crestere copil incadrat intr-un grad de handicap (3-7 ani):

Acte necesare:

  • Act de identitate al solicitantului;
  • Certificat de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ;
  • Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului;
  • Certificat de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei care solicită dreptul;
  • Dovada eliberată de angajatori sau, după caz, declarație pe propria răspundere a persoanei îndreptățite, din care să rezulte că aceasta se află în concediu pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;
  • În situații de plasament, adopție, tutelă – acte doveditoare;
  • Alte acte doveditoare ;

8. Obligațiile legale ale persoanei în îngrijirea căreia se află copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate:

Conform prevederilor art. 2 din HG 691/2015, Ordinul 219/2006 și art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Directia de Asistență Socială are obligația de a monitoriza situația copiilor care au ambii părinții, părintele unic întreținător, un singur părinte sau copiii care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate mai mare de un an.
Conform Legii nr.272/2004 art. 104-105, în situația în care ambii părinți sau părintele unic susținător urmează să plece la muncă în străinătate, aceștia au obligația de a notifica serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu privire la intenție și de a desemna persoana care se va ocupa de întreținerea copilului. Autoritatea părintească poate fi delegată pentru cel mult un an.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati INFORMAREA PRIVIND OBLIGAȚIILE LEGALE ALE PERSOANEI ÎN ÎNGRIJIREA CĂREIA SE AFLĂ COPILUL CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

CERERE DE NOTIFICARE A PARINTELUI CARE PLEACA IN STRAINATATE