Prestatii Sociale Persoane Adulte

>Prestatii sociale oferite:
1. Acordarea Venitului Minim de Incluziune;
2. Acordare a Ajutorului Pentru Încălzirea Locuinței si a Suplimentului Energetic;
3. Acordarea Ajutorului De Urgență Pentru Instalarea Unui Sistem De Încalzire;
4. Acordarea Ajutorului De Urgență;
5. Acordarea Ajutorului Privind Plata Serviciului de Salubrizare;

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS BUZAU din Piata Daciei nr. 1 sau la numarul de telefon 0238.710.329/Fax : 0338/401382.

> 1. Acordarea Venitului Minim de Incluziune;:

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Conditii de acordare:

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:

 • Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana
  singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru
  familia cu copii.
 • Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele
  justificative.
 • Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor
  de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială
  în teren, la reședința declarată.
 • Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

Acte necesare:

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune;

Plan de acțiuni/ interes local care se vor realiza în anul 2024 de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU.;

Plan de acțiuni/ interes local care se vor realiza în anul 2024 de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune la Societatea Comercială URBIS SERV SRL BUZĂU.;

*Nota : PENTRU MAI MULTE DETALII PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE VA INVITAM SA CONSULTATI PLIANTUL INFORMATIV.:

  > 2. Acordare a Ajutorului Pentru Încălzirea Locuinței și a Suplimentului Energetic:

  Acte necesare:

 • Cerere – declarație de venit;
 • Actele de identitate pentru toți membrii familiei ( BI, CI, CN );
 • Certificat de deces pentru soțul sau soția titularului cererii (unde este cazul);
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de divorț si de stabilire a pensiei de întreținere(unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească de tutelă sau decizie de plasament (unde este cazul);
 • Actul de proprietate al locuinței sau a contractului de închiriere , comodat sau concesiune, împuternicire, sau dovada că este succesorul de drept al proprietarului ( certificate de calitate de moștenitor și împuternicire de la ceilalți potențiali moștenitori);
 • Acte de venit din luna anterioară celei în care se depune cererea (adeverință de salariat – cu precizarea daca beneficiaza sau nu de ajutor de incalzire de la angajator sau de tichete de masa, precum si contravaloarea acestora, cupon de pensie, cupon de șomaj);
 • Certificat de înmatriculare a autoturismului și/sau motocicletei aflate in proprietate (unde este cazul);
 • Adeverință de la Asociatia de Proprietari (pentru persoanele care locuiesc la bloc) din care sa rezulte nominal care sunt persoanele ce locuiesc la adresa pentru care se solicita ajutorul pentru incalzirea locuinței;
 • Contract RER pentru persoanele care locuiesc la casa, din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutorul;
 • Factură gaze naturale și copie factură energie electrică din luna anterioară (unde este cazul);
 • Adeverinta privind bunurile si terenurile aflate in proprietate de la locul nasterii pentru persoanele peste 18 ani ( si pentru cei nascuti in afara municipiului Buzau);
 • Adeverință de la bancile unde membrii familiei au conturi deschise, din care să rezulte că nu dețin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei;
 • Vă rugăm sa specificați pe cerere numărul de telefon unde puteti fi contactat!
 • ATENTIE!! Persoanele care dețin depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei (inclusiv dobanzile) nu sunt îndreptațite să beneficieze de ajutor de încalzire!

  > 3.Acordarea Ajutorului De Urgență Pentru Instalarea Unui Sistem De Încalzire:

  Acte necesare:

  Cerere – declarație de venit;
  – Acte de identitate pentru toți membrii familiei ( BI, CI, CN );
  – Certificat de deces pentru soțul sau soția titularului cererii (unde este cazul)
  – Certificat de căsătorie
  – Hotărâre judecătorească de divorț si de stabilire a pensiei de întreținere(unde este cazul)
  – Hotărâre judecătorească de tutelă sau decizie de plasament (unde este cazul)
  – Actul de proprietate al locuinței (certificate de mostenitor in cazul in care unul dintre proprietarii locuințéi a decedat.
  – acte de venit din luna anterioară celei în care se depune cererea (adeverință de salariat – cu precizarea daca beneficiaza sau nu de tichete de masa, precum si contravaloarea acestora, cupon de pensie, cupon de șomaj)
  – Certificat de înmatriculare a autoturismului și/sau motocicletei aflate in proprietate (unde este cazul)
  – Adeverință de la Asociatia de Proprietari din care sa rezulte nominal care sunt persoanele ce locuiesc la adresa pentru care se solicita ajutorul de urgență
  – Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice Locale pentru toți membrii familiei cu vârstă ce depăște 18 ani din care să rezulte că nu au datorii catre bugetul local privind taxele și impozitele
  – Adeverinta privind bunurile si terenurile aflate in proprietate de la locul nasterii pentru persoanele peste 18 ani ( si pentru cei nascuti in afara municipiului Buzau).
  – Adeverință de la bancile unde membrii familiei au conturi deschise, din care să rezulte că nu dețin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei
  – Declaratie notariala din care sa rezulte că toți membrii familiei cu varsta de peste 18 ani(nominal) nu detin în proprietate bunurile prevăzute de Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social prevăzută în anexa nr. 4.din HG nr.50/2011

  DOCUMENTATIE TEHNICA:
  – Proces verbal de constatare a deconectarii de la RAM
  – Copie proiect instalație utilizare gaze natural
  – Copia proiectului instalaíei individuale de incalzire
  – Contract de executie +deviz+copii ale autorizatiilor firmei cu care s-a ]ncheiat proiectul de execuíe ISCIR
  – Proces Verbal de punere în functíune a insalației de gaze natrale
  – Acord acces la sistemul de distribuție gaze naturale
  – Vă rugăm sa specificați pe cerere numărul de telefon unde puteti fi contactat

 • ATENTIE! Persoanele care dețin depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei (inclusiv dobanzile) nu sunt îndreptațite să beneficieze de ajutor de urgență!
 • *Nota : PENTRU MAI MULTE DETALII PRIVIND AJUTORUL IN VEDEREA INSTALARII UNUI SISTEM DE INCALZIRE VA INVITAM SA CONSULTATI PLIANTUL INFORMATIV.

  > 4.Acordarea Ajutorului De Urgență:

  Acte necesare:

  Cerere – declarație de venit;
  – Acte de identitate pentru toți membrii familiei ( BI, CI, CN );
  – Certificat de deces pentru soțul sau soția titularului cererii (unde este cazul);
  – Certificat de căsătorie;
  – Hotărâre judecătorească de divorț si de stabilire a pensiei de întreținere(unde este cazul);
  – Hotărâre judecătorească de tutelă sau decizie de plasament (unde este cazul);
  – Actul de proprietate al locuinței (certificate de mostenitor in cazul in care unul dintre proprietarii locuințéi a decedat;
  – acte de venit din luna anterioară celei în care se depune cererea (adeverință de salariat – cu precizarea daca beneficiaza sau nu de tichete de masa, precum si contravaloarea acestora, cupon de pensie, cupon de șomaj);
  – Certificat de înmatriculare a autoturismului și/sau motocicletei aflate in proprietate (unde este cazul);
  – Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice Locale pentru toți membrii familiei cu vârstă ce depăște 18 ani din care să rezulte că nu au datorii catre bugetul local privind taxele și impozitele;
  – Adeverinta privind bunurile si terenurile aflate in proprietate de la locul nasterii pentru persoanele peste 18 ani ( si pentru cei nascuti in afara municipiului Buzau);
  – Adeverință de la bancile unde membrii familiei au conturi deschise, din care să rezulte că nu dețin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei;
  – Acte care dovedesc situația de urgentă (documente medicale, procese verbale de constatare incendii, dovezi privind datoriile accumulate;

  > 5.Acordarea Ajutorului Privind Plata Serviciului de Salubrizare:

  Acte necesare:

  Cerere – declarație de venit;
  – Acte de identitate pentru toți membrii familiei ( BI, CI, CN );
  – Certificat de deces pentru soțul sau soția titularului cererii (unde este cazul);
  – Certificat de căsătorie;
  – Hootărâre judecătorească de divorț si de stabilire a pensiei de întreținere(unde este cazul);
  – Hotărâre judecătorească de tutelă sau decizie de plasament (unde este cazul);
  – Actul de proprietate al locuinței sau a contractului de închiriere sau împuternicire din partea proprietarului;
  – Acte de venit din luna anterioară celei în care se depune cererea (adeverință de salariat – cu precizarea daca beneficiaza sau nu tichete de masa/indemnizație de hrană, precum si contravaloarea acestora, cupon de pensie, cupon de șomaj) etc;
  – Certificat de înmatriculare a autoturismului și/sau motocicletei aflate in proprietate (unde este cazul);
  – Adeverință de la Asociatia de Proprietari (pentru persoanele care locuiesc la bloc) din care sa rezulte nominal care sunt persoanele ce locuiesc la adresa pentru care se solicita ajutorul, precum și faptul ca familia este client al RER si nu figureaza cu restanțe la plata facturii de salubrizare;
  – Adeverința de la SC RER SUD SA Buzău din care să rezulte numărul de persoane pentru care s-a contractat serviciul de salubrizare precum si faptul că familia nu este înregistrată cu restanțe la plata acestui serviciu;
  – Certificat fiscal eliberat de Direcția Economică pentru toți membrii familiei cu vârstă ce depăște 18 ani;
  – Factura apa din luna anterioară;
  – Adeverinta privind bunurile si terenurile aflate in proprietate de la locul nasterii pentru persoanele peste 18 ani ( pentru cei nascuti in afara municipiului Buzau);
  – Adeverință de la bancile unde membrii familiei au conturi deschise, din care să rezulte că nu dețin depozite bancare cu valoare mai mare de 3000 lei;
  Vă rugăm sa specificați pe cerere numărul de telefon unde puteti fi contactat;

 • ATENTIE!! Persoanele care dețin depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei (inclusiv dobanzile) nu sunt îndreptațite să beneficieze de ajutor pentru plata serviciului de salubrizare.
 • Din trei in trei luni de la data depunerii dosarului, titularul dreptului are obligația să prezinte la sediul DAS Buzău documente de venit actualizate pentru toți membrii familiei care realizează venituri, însoțite de cererea si declarația pe propria răspundere privind veniturile și componența familiei. Neprezentarea acestor documente atrage în luna următoare suspendarea dreptului și după trei luni de suspendare,încetarea acestuia. Prezentarea documentelor menționate mai sus în perioada de suspendare, produce reluarea dreptului începănd cu luna următoare.
 • Pentru a beneficia de ajutorul pentru plata serviciului de salubrizare este necesar ca beneficiarul să fi achitat taxele și impozitele locale pentru anul în curs precum și facturile la zi emise de operatorul serviciului de salubrizare.